Klimanøytral transport av avdøde

Transportoppgaver er avgjørende for en vellykket gjennomføring av gravferdsoppdraget. Fonus begravelsesbyrå planlegger og gjennomfører alle transporter både før og etter seremonien.

Skjer dødsfallet utenfor institusjon, vil den første transporten av avdøde være fra dødsfallsstedet til egnet bårerom. Denne transporten foregår hovedsakelig på båre, og som oftest med nøytrale biler.

Transport har betydelige miljøkonsekvenser, men er en omfattende del av begravelses-oppdraget. For lokal transport finnes det ikke hensiktsmessige alternativer til å benytte bil som transportmiddel. Fonus begravelsesbyrå reduserer miljøpåvirkingen fra transporten gjennom en rekke tiltak:

• 100% klimanøytral transport. Fonus begravelsesbyrå investerer i CER/
Gold Standard
 klimakvoter som kompenserer hele vårt CO2-utslipp fra bilbruken  innenlands, inkludert administrativ transport.CER Klimakompensasjon
• Gode verktøy og rutiner for rasjonell planlegging av transporten, eliminerer
unødvendig bilbruk. Transporten gjennomføres effektivt, og utslippene reduseres.
• Moderne og effektiv bilpark. Mer enn halvparten av våre biler innfrir
EURO 6 utslippstandarden, alle innfrir minimum EURO 5 utslippsstandard.
Våre biler er fra anerkjente, europeiske produsenter, med høy kvalitet og lang levetid.

Transport

Gravferdsstønad til transport
Kostnaden til transport av avdøde kan utgjøre en vesentlig del av gravferdsomkostningene. NAV gir gravferdsstønad til båretransport når nødvendig transport av avdøde til nærmeste naturlige gravplass overstiger 20 kilometer. Innvilges denne stønaden belastes kun en fast egenandel. Både stønad til båretransport og egenandelen kan velges som transport-produkter her i Fonus nettbutikken.
Transport av kisten

Vi distribuerer også kistene fra våre lagre til der avdøde skal stelles og legges i kisten. Deretter transporterer vi avdøde til seremonistedet. Dersom gravplassen eller krematoriet ikke er på seremonistedet, transporterer vi avdøde dit etter seremonien.

Transporten kan være en del av gravferdsseremoniens avslutning. Kisten bæres da ut til vår ventende prosesjonsbil, fulgt av de fremmøtte i seremonien. Ved gravlegging annet sted kan de fremmøtte forflytte seg til gravstedet for å bære kisten med avdøde fra prosesjonsbilen til gravstedet.

Kun begravelsesbyråer transporterer avdøde

Begravelsesbyråene er alene om å utføre transport av avdøde. Også ved ulykker eller kriminelle handlinger tilkalles begravelsesbyrå for å foreta transporten av avdøde. Ambulanse eller andre nødetater utfører ikke slik transport. Disse er imidlertid tidvis behjelpelige med å tilkalle begravelsesbyrå. I Stor-Oslo tilkalles ofte Oslo Nøytrale Byråvakt, som utelukkende driver akutt båretransport av avdøde.

Man behøver slett ikke velge det begravelsesbyrået som tilkalles for å utføre akutt transport, som samarbeidspartner for selve gravferdsoppdraget.

Verdig transport

Fonus begravelsesbyrå utfører all transport trygt og verdig. Våre gravferdskonsulenter har opplæring og erfaring til å håndtere alle transportoppgaver på en skånsom måte. Fonus begravelsesbyrå disponerer en kjøretøyflåte spesielt for formålet, med innretninger for å ivareta alle transportoppdrag.

Planlegging av transporter er en omfattende del av gravferdsoppdraget. Eksempelvis innvirker begrenset oppbevaringskapasitet og krav til registering av dokumenter på hvordan transporten kan planlegges gjennomført. Fonus begravelsesbyrå har utviklet systemer og rutiner som ivaretar dette med bransjens strengeste presisjonskrav.

Transport over lengre avstander

De aller fleste transporter av avdøde foregår med bil. Transporter til eller fra utlandet kan også foregå med fly. Flytransport er også aktuelt for transport over lange avstander innenlands. Enkelte transporter foregår også med tog.

Transportmåten over lange avstander vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til trygghet, miljø, hygienehensyn og økonomi. Transport av avdøde over lange avstander er ofte kostbart. Det kreves kostbart sikkerhets- og hygieneutstyr i tillegg til at selve transportprisen her høy.

Det offentlige gir tilskudd ved lang transport innenlands til nærmeste naturlige gravplass. Ved dødsfall i utlandet, eller transport til annen enn nærmeste naturlige gravplass, dekker ikke det offentlige transportkostnadene. De fleste reiseforsikringer har dekning for hjemtransport ved dødsfall.