Hvilken begravelses-seremoni skal jeg velge? 

Det finnes ingen faste retningslinjer for hvor en gravferdsseremoni kan finne sted, så lenge verdigheten for den avdøde og praktiske hensyn blir ivaretatt. Tradisjonelt gjennomføres de fleste gravferder fra en kirke eller et gravkapell, men stadig flere velger et alternativt sted for seremonien.
Begravelse uten seremoni?

I enkelte tilfeller skjer gravferden helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død, fra de etterlatte eller en konsekvens av at den døde hadde et lite eller intet sosialt nettverk. Ved slike gravferder sørger begravelsesbyrået for at kisten med den døde begraves eller kremeres uten øvrige medvirkende.

De fleste gjennomfører gravferd med seremoni, – offentlig eller lukket – kirkelig, annet livssyn – eller livssynsnøytral.

Lukket begravelse

Der de etterlatte – eller den døde selv – ønsker en lukket seremoni, annonseres vanligvis dødsfallet etter at seremonien er gjennomført. Det er vanlig at annonsen inneholder opplysninger om at gravferden er gjennomført. Dersom det skal være en lukket seremoni, kan det være verdt å merke seg at gravferder innenfor Den norske kirkes ordning er regnet som en offentlig gudstjeneste og er åpen for kirkens medlemmer – uavhengig av om gravferden annonseres på forhånd eller ikke.

Personlig gravferdsseremoni
Fonus begravelsesbyrå har bred kompetanse innen alle typer gravferdsseremonier, uavhengig av livssyn og trossamfunn. Stadig flere velger en helt personlig seremoni. Fonus begravelsesbyrå har dyktige og erfarne seremoniledere, som bistår med planlegging og gjennomføring av personlige seremonier uten tilknytning til noen bestemt trosretning eller livssyn.En personlig seremoni kan gjennomføres for alle der en gravferd knyttet til en bestemt trosretning eller livssyn ikke vil oppleves riktig. Ofte har avdøde selv gitt uttrykk for sine ønsker, eller etterlater seg et testamente eller andre nedtegnelser av sine egne ønsker for gravferden. Det er også vanlig at de etterlatte finner det naturlig å velge en personlig seremoni fordi verken den døde eller de etterlatte selv identifiserer seg med noen religiøs tro.Ved en personlig seremoni har de etterlatte stor grad av frihet til å velge tid, sted og innhold for seremonien. En personlig seremoni kan like gjerne utformes for gjenomføring ved urnenedsettelse eller askespredning, som for gjennomføring for gravlegging eller kremasjon.Den personlige seremonien kan planlegges helt fritt når det gjelder form, innhold og karakter. Innholdet og rammene skapes i nært samarbeid mellom de etterlatte og seremonilederen for å gi avskjeden det ønskede uttrykket.Seremonien kan gjerne inneholde elementer som gjenspeiler den dødes liv, personlighet, interesser og livsanskuelse. For å skape et verdig og høytidelig preg, brukes ofte rituelle og symbolske elementer slik som tale, dikt, musikk, blomster, klokkeringing og utbæring eller senkning av kisten. En personlig seremoni skaper et unikt minne for alle deltakende. Fonus har egne, utdannede seremoniledere. Foruten planleggingen av seremonien, kan våre seremoniledere bidra med minnetale, fremføre dikt, utføre rituelle eller symbolske handlinger og koordinere øvrige medvirkende i en personlig seremoni
Den norske kirke – begravelse

Fortsatt gjennomføres et flertall av gravferdsseremoniene i Norge innenfor Den norske kirkes ordning. Seremonien holdes vanligvis i en kirke eller et kapell, og følger Den norske kirkes fastsatte liturgi for gravferd. Det er åpnet for at det enkelte prosti kan gjøre små tilpasninger av liturgien, men de kirkelige gravferdsseremoniene gjennomføres i all hovedsak likt. Generelt inneholder den kirkelige gravferdsseremonien disse elementene:

  • Klokkeringing 
  • Salmesang 
  • Minnetale 
  • Skriftlesning 
  • Preken 
  • Jordpåkastelse
 

Ved begravelse bæres kisten ut og senkes i graven etter siste salme. Ved bisettelser avsluttes seremonien ved jordpåkastelse inne i seremonilokalet, før kisten senkes eller bæres ut til bil.

Bruk av kirkerom til gravferdsseremoni er som regel forbeholdt gravferdsseremonier etter Den norske kirkens ordning, der den døde var medlem av kirken. I enkelte tilfeller blir kirken også tillatt brukt til gravferder etter andre ordninger. Det er opp til den lokale kirkelige ledelsen å bestemme hvordan kirkerommet kan benyttes.

I enkelte kommuner må man betale gebyr for bruk av kirken til gravferd, dersom kommunen stiller andre, egnede lokaler som gravlunds kapell til rådighet for gravferdsseremonier. Mange steder finnes det seremonirom i et kapell på gravlunden, kirkegården eller ved krematoriet. Disse skal hovedsakelig være nøytrale, slik at de er egnet til å gjennomføre seremonier uavhengig av trosretning eller livssyn. I mange tilfeller kan det, særlig i gamle kapell, allikevel forekomme kirkelig utsmykning, selv om kapellet skal være et nøytralt lokale. Fonus begravelsesbyrå har oversikt over alternative seremonilokaler.

Andre trossamfunn

Dersom den døde tilhørte et annet trossamfunn, kan det være naturlig å benytte eksempelvis moské, synagoge, frikirkelig menighetslokale, Rikets sal m.v. til gravferdseremonien. I forbindelse med slike seremonier, kjøres som oftest kisten med den døde direkte til gravsted eller krematorium etter seremonien.

Allmenne forsamlingslokaler kan gjerne benyttes til gravferdsseremonier dersom praktiske eller livssynsmessige hensyn tilsier det. Kulturhus, auditorier eller forsamlingshus tilhørende lag og foreninger vil ofte være godt egnet som nøytrale seremonilokaler. Fonus begravelsesbyrå gir råd om valg av seremonilokale.

Stadig oftere ønsker de etterlatte å hedre den døde med en seremoni på et sted han eller hun var sterkt knyttet til, eksempelvis hjemme eller på hytta, utendørs – i hagen, ved sjøen, på fjellet eller lignende. Hos Fonus begravelsesbyrå har vi erfaring, kompetanse og utstyr til å imøtekomme de aller fleste ønsker om alternative seremonier.

Lokaler til gravferdsseremonien

I tillegg til kirkerommet finnes det andre alternativer for begravelsesseremonien, slik som seremonirommet i kapellet, forsamlingslokaler som tilhører andre trossamfunn og allment tilgjengelige forsamlingslokaler. 

Kirken

Bruk av kirkerom til gravferdsseremoni er som regel forbeholdt gravferdsseremonier etter Den norske kirkens ordning, der den døde var medlem av kirken. I enkelte tilfeller blir kirken også tillatt brukt til gravferder etter andre ordninger. Det er opp til den lokale kirkelige ledelsen å bestemme hvordan kirkerommet kan benyttes. I enkelte kommuner må man betale gebyr for bruk av kirken til gravferd, dersom kommunen stiller andre, egnede lokaler som gravlundskapell til rådighet for gravferdsseremonier.

Kapell ved gravlund eller krematorium

Mange steder finnes det seremonirom i et kapell på gravlunden, kirkegården eller ved krematoriet. Disse skal hovedsakelig være nøytrale, slik at de er egnet til å gjennomføre seremonier uavhengig av trosretning eller livssyn. I mange tilfeller kan det, særlig i gamle kapell, allikevel forekomme kirkelig utsmykning, selv om kapellet skal være et nøytralt lokale. Fonus begravelsesbyrå har oversikt over alternative seremonilokaler.

Forsamlingslokaler som tilhører andre trossamfunn

Dersom den døde tilhørte et annet trossamfunn, kan det være naturlig å benytte eksempelvis moské, synagoge, frikirkelig menighetslokale, Rikets sal m.v. til gravferdseremonien. I forbindelse med slike seremonier, kjøres som oftest kisten med den døde direkte til gravsted eller krematorium etter seremonien.

Allment tilgjengelige forsamlingslokaler

Allmenne forsamlingslokaler kan gjerne benyttes til gravferdsseremonier dersom praktiske eller livssynsmessige hensyn tilsier det. Kulturhus, auditorier eller forsamlingshus tilhørende lag og foreninger vil ofte være godt egnet som nøytrale seremonilokaler. Fonus begravelsesbyrå gir råd om valg av seremonilokale.

Privat eller alternativt sted

Stadig oftere ønsker de etterlatte å hedre den døde med en seremoni på et sted han eller hun var sterkt knyttet til, eksempelvis hjemme eller på hytta, utendørs – i hagen, ved sjøen, på fjellet eller lignende. Hos Fonus begravelsesbyrå har vi erfaring, kompetanse og utstyr til å imøtekomme de aller fleste ønsker om alternative seremonisteder.