For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall?

Gravferdsloven

Den nærmeste pårørende har etter Gravferdsloven rett til å bestemme hva som skal skje med den døde, dersom ikke avdøde i forkant har gitt fullmakt til andre. Rekkefølgen for retten til å sørge for gravferden er ikke den samme som arverekkefølgen.

Ektefelle har førsterett til å sørge for gravferden ved dødsfallet, uavhengig av om vedkommende har arverett. Hvis det ikke finnes ektefelle, partner eller samboer er det nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølgen som har rett til dette: barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskenbarn og foreldres søsken.

I de fleste tilfeller samarbeider de etterlatte om de viktigste avgjørelsene. Hvis avdøde har uttrykt eller skrevet ned sine egne ønsker, vil det være naturlig å ta hensyn til dette i planleggingen. Dersom ikke nære etterlatte blir enige om hvem som skal ta ansvaret, avgjøres dette av kommunen. Kommunens avgjørelse er endelig.

Dersom ingen av de etterlatte kan – eller ønsker – å ta ansvar for begravelsen, har kommunen plikt til å sørge for gravferden.

Ansvarlig for gravferden velger begravelsesbyrå

Den ansvarlige velger om det skal gjennomføres kremasjon eller jordbegravelse (etter avdødes ønske, hvis det finnes), samt type gravsted og markering av gravstedet. Dette skjer gjerne i samarbeid med andre nærstående, men ansvarlig for gravferden er ansvarlig i juridisk forstand.

Hvem skal betale for begravelsen?

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den avdødes midler, og har første prioritet i dødsboet. Den som er ansvarlig for gravferden påtar seg ansvaret for at kostnadene ved begravelsen blir betalt.

Hvis det er lite midler i boet, kan man søke om behovsprøvd gravferdsstønad via NAV.

Støtte til begravelse

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Vi kan orientere nærmere om retningslinjene som gjelder.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 28.677,-* til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Egenandel er satt til kr. 2.868,-

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 28.677,-* fra 1. januar 2024 til dekning av utgifter til gravferden.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av etterlatte formidle søknad til NAV.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2024.

Transportrefusjon

Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2.868,-,-*) dekket til nærmeste naturlige gravplass der avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2024.

Se oppdaterte satser på NAV.no.

Fakturering av gravferd

Bestilling gjennom Fonus.no, eller planlegging i samarbeid med en av våre konsulenter er uforpliktende frem til avtale om gjennomføring av gravferden er underskrevet. Før dette gjøres skal forhåndsavtalt pris for gravferden oppgis, og alle kjente kostnader skal være spesifisert. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.