Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall?

Gravferdsloven

Den nærmeste pårørende har etter Gravferdsloven rett til å bestemme hva som skal skje med den døde, dersom ikke avdøde i forkant har gitt fullmakt til andre. Rekkefølgen for retten til å sørge for gravferden er ikke den samme som arverekkefølgen.

Ektefelle, partner eller samboer ved dødsfallet har første rett til å sørge for gravferden, uavhengig av om vedkommende har arverett.

I de fleste tilfeller samarbeider de etterlatte om de viktigste avgjørelsene. Har den døde uttrykt eller skrevet ned sine egne ønsker, vil det være naturlig å ta hensyn til dette i planleggingen. Dersom ikke nære etterlatte blir enige om hvem som skal ta ansvaret, avgjøres dette av kommunen. Kommunens avgjørelse er endelig.

Dersom ingen av de etterlatte kan – eller ønsker – å ta ansvar for begravelsen har kommunen plikt til å sørge for gravferden.

Ansvarlig for gravferden velger begravelsesbyrå

Den ansvarlige velger også om det skal gjennomføres kremasjon eller jordbegravelse (etter avdødes ønsker, hvis det finnes), samt type gravsted og markering av gravstedet. Dette skjer gjerne i samarbeid med andre nærstående, men ansvarlig for gravferden er ansvarlig i juridisk forstand.

Hvem skal betale for begravelsen?

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet. Den som er ansvarlig for gravferden påtar seg ansvaret for at kostnadene ved begravelsen blir betalt.

Om det er lite midler i boet kan man søke om gravferdsstøtte via NAV.

Støtte til begravelse

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Vi kan orientere nærmere om retningslinjene som gjelder.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 26.011,-* til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 26.011,-* fra 1. januar 2022 til dekning av utgifter til gravferden.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av etterlatte formidle søknad til NAV.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2022.

Transportrefusjon

Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2.601 ,-*) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2022.

Se oppdaterte satser på NAV.no.

Fakturering av gravferd

Bestilling gjennom Fonus.no, eller planlegging i samarbeid med en av våre konsulenter er uforpliktende frem til avtale om gjennomføring av gravferden er underskrevet. Før dette gjøres skal forhåndsavtalt pris for gravferden oppgis, og alle kjente kostnader være spesifisert. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.